Nedenstående Forretningsbetingelser finder anvendelse mellem private kunder og 247photo og herigennem animal-print.dk (herefter udelukkende benævnt 247photo) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne.

Drejer det sig om erhvervskunder, henviser vi til særlige Forretningsbetingelser under Erhverv.


Alle priser er inklusiv moms, med mindre andet er angivet.

247photo tager forbehold for evt. trykfejl, og forbeholder sig ret til at foretage prisændringer uden forudgående varsel.

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er 247photo berettiget til at kræve betaling for: 

  • Ekstraarbejde hvis det grundmateriale, kunden har givet 247photo, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. 
  • Ekstraarbejde som følge af, at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.


Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, angiver 247photo leveringstidspunktet. 

Leveringsstedet er hos 247photo, med mindre andet er aftalt. 

Forsendelse, inklusiv eventuel forsikring, betales af kunden, med mindre andet er aftalt.


Netto kontant. 

247photo forbeholder sig dog ret til, ved større samlede ordrer, at bede om depositum samtidig med, at fotograferingen foregår. Dette depositum kan dog aldrig beløbe sig til mere end 50% af den samlede pris for ordren.

Samlet faktura leveres sammen med hver levering.


Ved al fotografering gælder, at 247photo beholder det digitale negativ, hvorfor al mangfoldiggørelse, af kvalitetshensyn, skal ske herigennem. 

Alle, af 247photo, optagede fotos forbliver 247photo’s ejendom, og alle fotos er omfattet af, den til enhver tid gældende, lov om ophavsret. 

Undtaget fra dette er de tilfælde, hvor man køber ”CD-rom” med de, af 247photo, optagede billeder på. I disse tilfælde overgår brugsretten til kunden, hvorimod fotografiretten i alle tilfælde tilhører 247photo.


247photo har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrages 247photo ansvar over for tredjemand i anledning af en kundes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden 247photo skadesløs for et sådant ansvar. 

 247photo har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer og lignende, som ikke er 247photo’s, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder 247photo har udført. 

Fremsendt originalmateriale returneres sammen med den pågældende ordre. 247photo er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af 247photo eller virksomhedens folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.


En hver bestilling, du afgiver via www.247photo.dk, er et individuelt produkt og er derfor ikke omfattet af returret.
Hvis varen er beskadiget eller på anden måde ikke lever op til dine forventninger, bedes du sende varen samt fakturaen til 247photo, og vi vil forsøge at udbedre fejl og mangler.
Vi refunderer fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, såfremt reklamationen er berettiget.


Ved upload af kundebilleder til 247photo skal det pointeres, at 247photo forbeholder sig ret til at fjerne stødende eller krænkende indhold, samt at det udelukkende påhviler bruger, at sikre sig at ethvert uploadet billedmateriale overholder landets love.

247photo forbeholder sig ret til at lukke en brugeradgang, såfremt der er mistanke om brud på vores brugerbetingelser.

Når der uploades billeder til 247photo, er det udelukkende brugerens ansvar at sikre sig, at de fornødne rettigheder til indholdet haves.

Eventuelle erstatningskrav rettet mod 247photo og/eller animal-print.dk vil blive videresendt til den person, der har uploadet det pågældende materiale.


I henhold til Forbrugerklagenævnet findes der ingen faste regler for, hvor kort fristen på et gavekort eller et tilgodebevis må være, dog skal fristens længde være rimelig i den aktuelle situation, og der anføres, at et gavekort eller tilgodebevis som udgangspunkt er udløbet efter 3 år, medmindre andet er anført på kortet.

Der skelnes hos Forbrugerklagenævnet skarpt imellem købte og vundne gavekort/tilgodebeviser, og 247photo har ud fra dette fastsat følgende frister:

Et købt gavekort til en bestemt ydelse eller værdi har hos 247photo en gyldighed på 3 år. Vi tager dog forbehold for eventuelle prisstigninger i forbindelse med udstedte gavekort på bestemte ydelser.

Et gavekort, du har modtaget som præmie, har hos 247photo en gyldighed på 2 år, og kan, som udgangspunkt, kun indløses ved køb af den bestemte vare, der fremgår af kortet.

Tilgodebeviser har hos 247photo altid en gyldighed på 3 år.

Vi henleder din opmærksomhed på, at gavekort udstedt før 1. januar 2010 samt tilgodebeviser udstedt før 1. januar 2009 udløber pr. 31. december 2011.


Forsinkes eller forhindres levering på grund af fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr og i øvrigt enhver omstændighed, som 247photo ikke er herre over, har 247photo ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at ophæve aftalen.